Search Page

Search Results for:

100%

Nhà Sư Tinh Vân

Đại Sư Tinh Vân (Hsing Yun), thế danh Lý Quốc Thâm (Li Kuo Shen (李 國 深) sinh ngày 22/07/1927 (Đinh Mão) tại Giang Tô (Chiang Su), Tru...